Deklaracja dostępności 

Żłobek Gminny ,,Tęczowa Kraina” w Konikowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: http://zlobekkonikowo.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2021-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-02-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Michał Wiech, biuro@mwprogress.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 720 800 716. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wyłączenia

 • Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki. Powodem jest fakt, iż są to dokumenty przesłane do szkoły w wersji tradycyjnej w celu udostępniania informacji na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Wiech.
 • E-mail: biuro@mwprogress.pl
 • Telefon: +48 720 800 716

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Żłobek Gminny ,,Tęczowa Kraina” w Konikowie 
 • Adres: Konikowo , 76-024 Świeszyno
 • E-mail: kontakt@zlobekkonikowo.pl
 • Telefon: 511 171 573

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Żłobek Gminny w Konikowie mieści się w 1 budynku.
Do budynku prowadzi jedno wejście- od strony drogi. Wejście jest dostosowane do wjazdu na wózkach inwalidzkich.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W żłobku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

APLIKACJE MOBILNE

Strona internetowa szkoły nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.
Strona zbudowana została w technologii responsywnej, dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu

Skip to content